Asistența Socială în transformarea Republicii Moldova


“Binele pe care-l asigurăm propriei persoane este precar și instabil pînă cînd nu este asigurat tuturor și incorporat în viața de zi cu zi.”

Material selectat și pregătit de către Cătălina Țurcan, elevă în anul IV, Colegiul Pedagogic ION CREANGĂ Bălți, Specialitatea Asistență Socială
 1. Ce este Asistența Socială

Asistența Socială este un asamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a  persoanelor, grupurilor, comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care din cauza  unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal, decent de viață.

 1. Scopul Asistenței Sociale
 • De a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate pentru ca aceștia să obțină condițiile necesare unei vieți decente. Acest ansamblu de măsuri urmărește sa dezvolte in randul segmentelor de persoane defavorizate propriile capacitati si competente pentru o mai pronuntata functionare sociala.
 1. Rolul Asistenței Sociale

Este deosebit de important sa intelegem rolul asistentei sociale si ce anume ofera ea. Asistenta sociala ofera celor in nevoie posibilitati de cunoastere si de acces la serviciile specializate de protectie sociala, ii orienteaza catre intelegerea si utilizarea cadrului legislativ de protectie sociala, mobilizeaza comunitatea, persoanele si grupurile in dificultate de a influenta activ politicile sociale. Asistenta sociala furnizeaza celor in nevoie ajutor financiar, material, moral, psihoterapie si consiliere. In cadrul programelor de asistenta sociala se inscriu si activitatile de prevenire a unor situatii de viata dezechilibrate, stresante sub aspect economic, cultural, psihologic sau moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi de multe ori mai putin costisitoare decat terapia propriu-zisa.

 1. Ce reprezintă serviciile de asistență socială?

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Serviciile sociale sunt de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.

 1. Cine este Asistentul Social?

persoană cu studii speciale în domeniu, deţinătoare a diplomei de licenţă sau de masterat, care prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

 1. Cine are nevoie de Asistent Social?
 • copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate fizică, psihică sau morală sînt prejudiciate în mediul în care locuiesc;
 • familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor;
 • familiile fără venituri sau cu venituri mici;
 • persoanele afectate de violenţă în familie;
 • familiile afectate de violenţa intrafamilială
 • persoanele fără familie, care nu pot gospodări singure, care necesită îngrijire şi supraveghere sau sînt incapabile să facă faţă nevoilor sociomedicale
 • familiile cu trei şi mai mulţi copii
 • familiile monoparentale cu copii;
 • persoanele vîrstnice;
 • persoanele cu disabilităţi;
 • alte persoane şi familii aflate în dificultate.
 1. Cum poate ajuta un Asistent Social?

Asistentul social poate oferi ajutor sub formă de:

 • Informaţii despre serviciile şi prestaţiile sociale (indemnizaţii, alocaţii, compensaţii etc.) acordate de stat.

Dacă sărăcia este cauza care a provocat criza, atunci, asistentul social va evalua situaţia şi va face o recomandare către Secţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, pentru că familiei sau persoanei în dificultate să i se acorde ajutor financiar respective.

 1. Stabilirea dreptului la asistenţă socială
 • Asistenţa socială se acordă la cerere, în baza referirii sau din oficiu, în condiţiile legii.
 • Dreptul la asistenţă socială se stabileşte în temeiul evaluării necesităţilor persoanei, confirmate prin ancheta socială şi prin alte acte constatatoare. Persoana sau familia are dreptul să fie informată asupra condiţiilor de acordare a asistenţei sociale, asupra rezultatelor privind evaluările necesităţilor individuale, asupra datei de constituire a dreptului la asistenţă socială şi asupra modalităţii de primire a ei.
 • Asistenţa socială, se acordă în baza consimţămîntului liber exprimat al persoanei care necesită sprijin şi are discernămînt sau al reprezentantului ei legal, în cazul în care aceasta este lipsită de sau limitată în capacitate de exerciţiu.
 • Beneficiarul de asistenţă socială este obligat să comunice în scris autorităţii, care i-a stabilit acest drept, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului.
 • Dreptul la asistenţă socială nu exonerează persoana de responsabilitate pentru sine şi pentru propria familie.
 • În cazul în care se încalcă drepturile şi libertăţile beneficiarului de asistenţă socială, acesta sau reprezentantul său legal are dreptul să sesizeze instanţa de judecată.
 1. Formele de Asistență Socială

Asistenţa socială se acordă sub formă de servicii sociale şi de prestaţii sociale.

 1. Serviciile sociale

Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. Serviciile sociale includ serviciile sociale primare, specializate şi cu specializare înaltă. Serviciile sociale se prestează cu prioritate în mediul familial, comunitate şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale. Serviciile sociale se acordă gratuit, cu plată parţială sau integrală.

2.  Prestaţii sociale

Prestaţiile sociale se acordă sub formă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, de ajutor social, material şi de altă natură.

 1. Organizarea Asistenței Sociale
 • la nivel central

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este autoritatea din cadrul administraţiei publice centrale care coordonează activitatea de acordare a asistenţei sociale şi evaluează funcţionarea sistemului de asistenţă socială. Elaborează şi promovează politica de asistenţă socială la nivel national. Centralizează mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru asistenţa socială, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu.

 • la nivel public local de nivelul doi

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea organizează structura teritorială de asistenţă socială, care, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial. Structura teritorială de asistenţă socială, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, angajează personalul din sistemul de asistenţă socială, conform art. 15 alin. (1), pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei aflate în dificultate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

 • la nivel public local de nivelul întîi

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conform necesităţilor identificate, în mod independent, pot crea servicii sociale şi institui unităţi de personal. Contribuie la asigurarea condiţiilor adecvate de activitate pentru personalul structurii teritoriale de asistenţă socială, care activează în teritoriul administrat.

 1. Unde ne putem adresa după ajutor?
 • Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei
 • Centre Comunitare
 • ONG
 • Centre Sociale
 • Asociații Obștești

Referinte:

Concepte fundamentale in Asistenta Sociala,  MARIA BULGARU

Asistenta Sociala in tranformarea RM, MARIA BULGARU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: