Round Table with Local Public Authorities in TB control


IMG_9843

 

ENGLISH

Masă rotundă cu autoritățile publice locale din raionul Rîșcani în controlul tuberculozei

Miercuri, 20 aprilie 2016

Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”, cu susținerea Consiliului Raional Rîșcani a desfășurat o masă rotundă cu genericul „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator.

La această întrunire au participat membri ai Consiliului Raional, reprezentanți ai autorităților publice locale din mai multe localități ale raionului Rîșcani, precum și dna Ala Bulgari, medicul ftiziatru al Centrului Consultativ Rîșcani.

Reprezentanții „SMIT” au relatat despre rolul important pe care îl are administrația publică locală în controlul tuberculozei, precum și despre necesitatea tranziției lente la tratamentul ambulator, în conformitate cu planul de acțiuni al Biroului European al Organizației Mondiale a Sănătății 2016-2020.

Iurie Urzică, președintele CR Rîșcani, a accentuat importanța comunității în susținerea pacienților cu tuberculoză. TB a devenit o problemă prioritară, care nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă, necesită o atenție sporită.

Raionul Rîșcani este unul cu o incidență mare, incidența globală prin tuberculoză, constituind în 2015 – 108,0 cazuri la 100 000 de locuitori.

„Implicarea autorităților publice locale în diverse activități pe care le expunem astăzi aici este esențială, deoarece APL-urile se bucură de cea mai mare încredere din partea comunităților pe care le reprezintă” a subliniat Pavel Rucșineanu, Președinte al Asociației „SMIT”.

„Noul plan de acțiuni al Biroului European al OMS, recomandă ca sistemele naționale de control al TB să treacă de la modelele centrate pe spitalizare, la cele centrate pe pacient, cu abordare individuală. Dacă situația permite tratamentul în afara spitalului, atunci trebuie depuse eforturi maxime pentru a stimula acele servicii care au impact major asupra unui tratament efectiv în condiții de ambulator, astfel asigurând un mediu favorabil pentru pacient, a concluzionat Oxana Rucșineanu, Director de Program.

Una din solicitările pe care au formulat-o participanții, prevede utilizarea sistemelor de diagnosticare mobilă, unde echipele specializate mobile să asigure radiofotografierea pentru toți locuitorii în mediul său nativ. Primarii s-au arătat a fi disponibili să identifice fonduri pentru a finanța aceste intervenții.

Informarea și educarea în mod continuu a populației, privind maladia, simptomele și riscul de transmitere, sunt primii pași pe care îi pot întreprinde autoritățile în controlul tuberculozei. Pacientul cu TB nu este periculos dacă se află în tratament, iar stigmatizarea și discriminarea împiedică mult procesul de tratare și reabilitare.

Promovarea unui mediu sănătos de viață printre membrii comunității, acordarea suportului moral și material pentru pacienți pe toată durata tratamentului, cât și membrilor famiilor acestora, stimularea asistenței medicale din localitate, oferirea oportunităților de angajare – acestea sunt doar câteva din perspectivele de implicare a autorităților publice locale în controlul tuberculozei.

Spre final, reprezentanții autorităților administrației publice locale au semnat o declarație comună, prin care își iau angajamentul de a utiliza toate mijloacele de care dispun în asigurarea resurselor necesare pentru un control eficient al tuberculozei.

Vezi articolul „Masa rotunda AMP Riscani”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT ”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Round Table with the Representatives of Local Public Administration in TB Control

ROMANA

Wednesday, April 20, 2016

Moldova National Association of Tuberculosis Patients “SMIT” supported by Rayon Council Riscani, conducted a roundtable on topic “Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control”.

Rayon Council members, representatives of local public authorities from Riscani, as well as Consultative Centre phtysiopulmonologist, Mrs Ala Bulgari have participated at the meeting.

„SMIT” representatives spoke about the important role of the public administration in TB control and the need of slow transition to the outpatient treatment, along with the TB Action Plan for the WHO European Region 2016-2020.

Mr Iurie Urzica, Chairman of the RC Riscani, has emphasized the importance of community support for TB patients. TB has become a priority issue that should not be neglected, but rather it requires more attention.

The global incidence of tuberculosis in Riscani constituted in 2015 – 108,0 cases per 100 000 inhabitants.

„Involvement of local authorities in the activities that we expose here today, is essential, because LPAs receive the highest trust of the communities they represent”, Mr Pavel Rucsineanu, President of the Association „SMIT”, said.

„The new WHO Action Plan for European Region recommends to switch national TB control systems from hospital-centered to patient-centered model, with individual approach. So, if the treatment outside hospital is appropriate, then we need maximum efforts to stimulate those services which have a major impact on the effective outpatient treatment, thus ensuring a favorable environment for the patient”, Mrs Oxana Rucsineanu, Program Director, said.

A request formulated by roundtable participants, consists in using mobile diagnostic systems, where specialized teams provide mobile radiography for all residents in their native environment. The mayors agreed to identify funds for these interventions.

Continuum information and education of the population about the disease, symptoms and risk of transmission, are the first steps authorities can take in TB control. The TB patient in treatment is not dangerous, while stigma and discrimination impede treatment and rehabilitation.

Promoting the healthy lifestyle among the community members, providing moral and material support for patients throughout treatment and their family members, stimulating local primary health care, providing employment opportunities – these are just some of the prospects which can be used for involving local authorities in TB control.

Finally, representatives of the local authorities have signed a joint declaration to undertake and use all available means to ensure the necessary resources for the effective control of tuberculosis.

Please access the article „PHC Riscani roundtable”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: