Masă rotundă cu reprezentanții Asistenței Medicale Primare din raionul Fălești / Round table with Primary Health Care from Falesti


25830417

ENGLISH

Miercuri, 27 aprilie curent

Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”, cu suportul Centrului de Sănătate și Centrului Consultativ, a desfășurat o masă rotundă cu reprezentanții Asistenței Medicale Primare din raionul Fălești.

La eveniment, care s-a desfășurat sub genericul  „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”, au participat șefi ai Centrelor de Sănătate din raion.

Printre subiectele puse în discuție se numără situația actuală în controlul TB în raionul Fălești, tranziția la modelul ambulator de tratament, rolul asistenței medicale primare în controlul maladiei, precum și impactul spitalizării asupra vieții sociale ale pacienților cu TB.

În 2015, în raionul Fălești s-a înregistrat o incidență globală prin TB de 57 la 100 000 de populație. Deși incidența este mai mică decât mediile pe țară, formele distructive și bacilifere sunt cu 20% mai mari decât media pe țară. În acest sens, ar fi necesar de acordat o atenție deosebită procesului de depistare precoce a maladiei.

Mihaela Manea, Șef al Direcției Monitorizare a Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, a afirmat că abordarea controlului tuberculozei la nivel național și internațional s-a schimbat. Se pune accent pe tratamentul ambulator, drept argumente servind studiile care dovedesc transmiterea intra-spitalicească a tuberculozei rezistente, cost-eficiența tratamentului ambulator, ș.a.

Un argument forte în favoarea tratamentului ambulator, e impactul nefast pe care îl are spitalizarea îndelungată asupra pacientului. „Orice boală afectează mai mult sau mai puțin starea psihică a pacientului. Nu există cadre medicale suficiente care să acorde inclusiv suportul psihologic necesar pacientului. Astfel, dacă acesta rămâne să se trateze ambulator, el poate să beneficieze de acest suport în mediul familial, de la copii, soție/soț sau părinți, pentru a finaliza cu succes tratamentul” a conchis Georgeta Ursu, psiholog în cadrul Asociației „SMIT”.

Asistența medicală primară este un actor important în asigurarea unui control eficient al tuberculozei, medicul și asistenta de familie fiind factori de primă linie în asigurarea sănătății comunității, depistarea maladiilor și tratamentul acestora.

Problema tuberculozei trebuie să fie o prioritate în societate, în special în sistemul de sănătate, iar insuficiența cadrelor medicale uneori împiedică asistența medicală să poată deține controlul asupra acestei maladii în comunitate.

Colaborarea eficientă dintre asistența medicală primară și de specialitate, autoritățile publice și organizațiile societății civile are menirea să contribuie la crearea și consolidarea serviciilor psiho-sociale necesare pacientului pentru a depăși dificultățile în tratament.

Vezi articolul „Masa rotunda APL Falesti”

Până în momentul de față, au fost desfășurate 2 ședințe de informare și sensibilizare a Administrației Publice Locale și Asistenței Medicale Primare privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei.

 

Această activitate desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT ”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri

Round table with the representatives of Falesti Primary Health Care

Wednesday, April 27

Moldova National Association of Tuberculosis Patients „SMIT” with the support of Falesti Health and Consultative Centers, conducted a roundtable with the representatives of Primary Health Care from Falesti Rayon.

The event held under the topic „Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control” has been attended by the heads of Health Centers from all over the rayon.

The issues discussed were focused on TB control in Falesti, the transition to outpatient treatment model, the role of primary care in the control of TB disease and the impact of long hospitalization on the social life of patients with TB.

In 2015 the global incidence in Falesti was 57 per 100 000 population. Although the incidence is lower than the national average, the distructive and bacilifer forms are 20% higher than the national average indicators. In this regard, it is necessary to pay more attention to early detection of the disease – stated Mihaela Manea, Head of the Monitoring Department of the Phtisiopneumology Institute „Chiril Draganiuc. As well Ms Manea said that the approach in TB control in national and international level had changed. „The focus is on outpatient treatment, as arguments serving studies that prove in-hospital transmition of TB resistant forms, cost-efficience  of the outpatient treatment, a.o”.

A strong argument in favor of outpatient treatment, is the adverse impact that prolonged hospitalization has on patients’ social life. „Any disease affects more or less the mental status of the patient. Professional that work in medical institutions can not offer sufficient necessary psychological support to patient. Thus, if the patient is following the TB treatment at home, he can get easily this support within the family, from children, wife/husband or parents to complete succesfully the treatment”, concluded Georgeta Ursu, psychologist, Association „SMIT”.

Primary health care is an important player in effective TB control, as family doctors and nurses are first-line factors in securing community health, diseases detection, treatment and care.

TB problem must be a priority in society, particularly in the health system, while insufficient medical personnel can sometimes impede TB control processes.

Effective collaboration between primary and specialized health care, public authorities and civil society aims to help create and strengthen psycho-social services necessary for patient to overcome difficulties in treatment.

Please access the article „Falesti LPA roundtable”

Until now, two similar meetings of information and awareness with Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program have been held in Moldova.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: