Masă rotundă la Căușeni / Causeni roundtable


ENGLISH

Marți, 29 August 2017

Următorul punct de destinație a proiectului TB-REP în Moldova este orașul Căușeni. Aici, echipa SMIT a convocat actorii responsabili în controlul TB: reprezentanți ai autorităților publice locale, ai asistenței medicale primare și de specialitate și ai societății civile.

Anatol Talmazan, Medic epidemiolog, s-a expus asupra unei serii de cauze ale nesiguranței ameliorării situației epidemiologice prin TB în raion, cum ar fi: depistarea tardivă a bolnavilor de TB; creșterea numărului de cazuri TB depistate post-mortem (în anul 2016, 5 din 8 decese cauzate de TB au fost depistate post-mortem); examinarea întârziată a contacților din focarele TB; lipsa medicilor ftiziopneumologi; nivelul încă scăzut de informare a populației despre TB.

Analiza efectuată de Centrul de Sănătate Publică Căușeni indică faptul că 52% din pacienții diagnosticați cu TB sunt persoane care au condiții de trai satisfăcătoare, iar 47, 6% trăiesc în condiții precare. Aceste date combat mitul că de tuberculoză se îmbolnăvesc doar persoanele din păturile social-vulnerabile.

Din numărul total al bolnavilor de TB din raionul Căușeni, 80,4% sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 ani, persoane care se consideră a fi apte de muncă și care, de cele mai multe ori, sunt cei care întrețin financiar familia. Astfel, politicile naționale în răspunsul la TB, trebuie să țină cont de faptul că maladia afectează atât social, cât și economic nu doar persoana diagnosticată, ci și întreaga familie.

Totodată, reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Căușeni au propus o serie de soluții care ar îmbunătăți situația prin TB în raion:

 1. Realizarea obligatorie a directivelor Ministerului Sănătății privind controlul maladiei;
 2. Organizarea și implementarea cu eficiență a examinării persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și vigilență sporită la TB;
 3. Examinarea deplină și în termen a contacților din focarele de TB și a migranților interni (lucrători sezonieri din domeniul agriculturii și creșterii animalelor);
 4. Desfășurarea discuțiilor cu privire la situația epidemilogică la TB în cadrul ședințelor consiliilor locale, în special în localitățile cu morbiditate înaltă prin TB;
 5. Pregătirea cadrelor medicale în domeniu;
 6. Promovarea modului sănătos de viață printre populație.

Valentina Panfilov, Șef al Centrului de Sănătate Căușeni, a vorbit despre insuficiența resurselor pentru examinare.

Reprezentanții asistenței medicale primare solicită de la instituțiile responsabile o prezentare mai clară a unor termeni incluși în legislație cu explicarea categoriilor din grupul de risc, cum ar fi „migranții interni” și „migranții externi”, în bază a căror criterii și cine oferă acest statut de migrant; „șomeri” – sunt toate persoanele apte de muncă care nu muncesc, sau doar persoanele oficial înregistrate, etc.

„E necesar ca acești termeni să fie expliciți pentru a evita interpretările greșite și pentru a fi siguri că Compania Națională de Asigurări în Medicină își va asuma cheltuielile consultațiilor pentru toate cazurile referite la diagnostic TB. ”

O atenție deosebită necesită persoanele care nu au acte de identitate sau viză de reședință în raionul de referință, dar prezintă simptome și trebuie să fie consultate de către specialist. În acest sens, participanții au subliniat faptul că situațiile de acest gen pot fi soluționate doar prin cooperarea dintre asistența medicală și autoritățile publice locale.

Vera Ciuchitu, Președintă a Asociației Psihologilor din Tighina: „Unul din obiectivele Asociației noastre este lucrul cu migranții. E important să conștientizăm că nu toți migranții au tuberculoză. Totuși, multe dintre cazurile de abandon se numără printre migranți. În acest sens, un instrument foarte efectiv sunt voluntarii și echipele multidisciplinare, care ne ajută să identificăm, să găsim și să comunicăm cu persoanele care sunt în abandon și astfel, să-i readucem și să-i menținem în tratament. ”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

 

Causeni roundtable

Tuesday, August 29th 2017

The next stop of the TB-REP project in Moldova was Causeni. Here, Association SMIT has gathered together TB actors from all over the rayon: local public authorities, primary and specialized health care and civil society representatives.

Anatol Talmazan, Epidemiologist, has presented a series of factors that explains unsustainable success in TB control in the rayon:  TB late detection, increase of post-mortem TB cases (in 2016, 5 of 8 deaths caused by TB have been detected post-mortem); contact late examination in TB outbreaks; lack of phtisiopneumologists; population’s knowledge about TB is still not good enough.

The analysis conducted by Causeni Public Health Centre shows that 52% of the TB patients are people living in good conditions, while 47,6% are living in poor conditions. This data fights the myth of only poor people developing TB.

80,4% of TB people from Causeni rayon are aged between 18 and 50, often being the ones who financially support the family. Thus, national policies in TB response have to keep in mind that the disease affects (both socially and economically) not only the person with TB but also the whole family.

At the same time, the representatives of the Causeni Public Health Centre have proposed a range of solutions that could improve the TB response in the rayon:

 1. Comply with Ministry of Health directives on disease control;
 2. Organize efficient examination of people in TB risk groups;
 3. Timely examination of the people living in TB outbreaks and internal migrants (seasonal field workers)
 4. Hold discussions on TB situation at local councils/levels, especially in places with high TB morbidity;
 5. Train medical staff in the field;
 6. Promote healthy lifestyle among population.

Valentina Panfilov, Head of the Causeni Health Centre, has talked about lack of resources for TB exam and detection.

The representatives of the primary health care have requested a clear use and explanation of some terms mentioned in the legislation. It will help defining the categories in  risk groups, such as: “internal migrant” and “external migrant”, to explain the criteria on which the migrant status is given; “unemployed”  means all working able people that do not work at a certain moment, or only officially registered unemployed people, etc.

“These terms must be explained to avoid misinterpretations and to make sure that the National Health Insurance Company will assume the costs for all cases referred to TB diagnosis.”

Particular attention is needed for people with no identity papers or residence visa in the place they stay, but may have TB symptoms and eventually may need medical consultation.

In this regard, all the participants have pointed out that such situations require close cooperation between healthcare services, local public authorities and community involvement.

Vera Ciuchitu, President of NGO “Asociatia Psihologilor din Tighina”: “Working with migrants is one of our goal. But it is important to realize that not all migrants have TB. However, many of the TB treatment interruptions are among migrants. In this sense, volunteers and multidisciplinary teams are effective tools that help us identify, find and communicate with people and keep them in treatment.”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: