Masa rotundă Strășeni: „Pacientul, venind la medic, are nevoie de discuții prietenoase, consiliere și ajutor” / Straseni Roundtable: „When coming to the doctor, patient needs friendly discussion, counseling and help”


Miercuri, 25 octombrie 2017

Cel de-al 18-lea raion vizitat de către echipa proiectului TB-REP este Strășeni. Aici s-a desfășurat masa rotundă cu participarea actorilor locali: autorități publice locale, asistență medicală primară și de specialitate, serviciul sănătate publică, precum și societate civilă.

Elena Harcenco, Vicepreședinte al Raionului Strășeni: „ Anul trecut au fost alocate mijloace financiare pentru controlul TB. 60 mii lei s-au alocat pentru investigarea la fluorograful mobil. Exact același lucru s-a întamplat și în anul 2015. Impactul acestor verificări a fost unul pozitiv, pentru că au fost depistate cazuri cu TB. Din aceste considerente, implicarea Consiliului Raional este una importantă.

Anul trecut a fost elaborat Programul Raional de Control al Tuberculozei pentru perioada 2017-2020, care a fost abrobat în februarie 2017. Problema tuberculozei este discutată, adesea, și la ședințele Consiliului de Sănătate Publică Teritorială.”

Gheorghe Damaschin, Ftiziopneumolog: „Problema tuberculozei este de foarte mulți ani prioritară în societate și în medicină. Datorită colaborării dintre serviciul ftiziopneumologie și administrația publică locală, noi am obținut unele succese. Strășeni este unicul raion care asigură pacienții cu hepato-protectoare din bugetul Consiliului Raional. Toți pacienții cu TB-MDR și pacienții din grupurile vulnerabile clasice sunt asigurați cu hepato-protectoare la necesitate.

Pilonul principal în serviciul ftiziopneumologic, este investigarea grupului de risc. Dacă nu vom face o depistare cum se cade, nu vom avea rezultate.

Ordinul MS sănătății care a micșorat numărul persoanelor din grupul de risc a fost un impediment pentru a depista tuberculoza anume în grupurile de risc. Anul acesta a fost operată modificarea ordinului prin intervenția institutului de fitiziopneumologie și a specialiștilor din teritoriu de la sănătate publică și serviciul ftiziopneumologie. Cu această modificare, s-a mărit considerabil numărul persoanelor care ar trebui să fie examinate. Să fiu sincer, suntem la început de cale.

Din 1200 de persoane examinate în 2016, am descoperit 7 cazuri de TB, dintre care 6 cazuri noi, anul acesta, pentru prima dată în experiența de 30 ani, avem doar 34 cazuri de TB.
Ar părea să fie un lucru bun, tuberculoza fiind în descreștere. Însă, vreau să vă spun cu certitudine, că există cazuri nedepistate în teritoriu. Ne pune în gardă numărul de recidive – 16 la număr.

La următoarea ședință a Consiliului de Sănătate Publică Teritorială vom prezenta un raport amplu privind cauzelele recidivelor. Se propune a face o analiză pentru fiecare caz separat de recidivă.

Încă o problemă de sistem se referă la tratamentul strict supravegheat. Acesta nu este organizat în toate sectoarele la nivelul așteptat. Încă există cazuri când se eliberează la mână pastile pacientului. Nu se duce o evidență strictă. Programul DOT, totuși, este un program de tratament strict supravegheat, adică pacientul trebuie să primească medicamentele în fața asistentului medical, iar asistentul medical trebuie să fie încrezut că pacientul a înghițit pastilele. Numai așa vom avea succes și vom evita abandonurile și recidivele în tuberculoză.

Problema abandonului este direct legată de motivație și înțelegere. Pacientul, venind la medic, are nevoie de discuții prietenoase, consiliere și ajutor acolo unde are probleme pe care nu le poate depăși de unul singur.

Mihail Popa, Președinte al Raionului: Odată ce este aprobat programul raional de control al tuberculozei, noi știm deja ce avem de făcut. Vom aloca în continuare bani pentru a contracta fluorograful mobil.

Vreau să analizați localitățile care sunt cu riscuri mai mari, să le selectați și să mergem acolo împreună cu administrația publică locală, poliția, asistentul social, ca să-i examinăm pe toți. Prețul unei examinări radiografice de 185 lei și este considerat costisitor, însă este mult mai mic decât cheltuielile pentru tratament. Nu ar fi oare mai bine ca noi să folosim la maximum utilajul din dotare?

Informarea populației este destul de slabă vis-a-vis de problema pe care o discutăm azi. Trebuie să ne implicăm toți în combaterea acestei maladii. Administrația publică poate să găsească acele surse necesare pentru informare, pentru producerea unor pliante informative, comunicare directă cu oamenii în sat, ziare locale și rețele de socializare.

Nicolai Pocinoc, Șef adjunct al Centrului de Sănătate Strășeni: Ne bucură modificarea ordinului cu privire la grupul de risc.  Acest fapt ne oferă astăzi posibilitatea să acoperim un număr mai mare de persoane la investigare.

Totuși, cu părere de rău, în 9 luni ale anului 2017 au fost examinate 42% din totalul persoanelor ce fac parte din grupul de risc. Nu este un rezultat rău, dar acesta putea fi și mai bun dacă ordinul nou ar fi intrat în vigoare la începutul anului și dacă am fi cu toții mai organizați. Dacă la începutul anului am avut 2000 de persoane planificate pentru examinare, în luna iunie aveam deja 5000.

Din 5300 avem 2200 persoane bolnave de diabet zaharat. Cu părere de rău, la moment sunt examinate doar 34%. Aceștia sunt pacienții care se află permanent în vizorul nostru. Dacă aceste persoane ar fi examinate la 100%, atunci procentul examinării grupului de risc la ziua de astăzi ar fi deja 60%.

Ajutorul autorităților publice locale este necesar, în lucrul cu contingentul mai dificil. Cel mai greu este de a-i examina pe cei care consideră că nu au nevoie de servicii medicale și care fug de medic. Rata acestui segment constituie 30% (916 persoane). În acest sens, un instrument bun este examinarea la locul de trai, cu ajutorul echipamentului mobil.

Cunoaștem câte zile are un an. Dacă în 260 de zile vom lucra și vom împărți 5265 de persoane, ne revin în fiecare zi, pentru examinare nu mai mult de 20 persoane. Avem nevoie de o planificare mai eficientă și nu vom avea nici probleme financiare, și nici în rezultat, pentru ca vom avea rezultate. Planificare și insistență.”

Constantin Marola, Șef secție, Centrul Sănătate Publică Strășeni: „Pentru a obține rezultate bune în controlul tuberculozei, trebuie să lucrăm toți cot la cot.  Toți și fiecare în parte, au rolul său.”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

 

Straseni Roundtable

Wednesday, October 25th 2017

The 18th visited rayon within TB-REP is Straseni. Here a round table with the participation of local actors: public authorities, primary and specialized health care and public health service has been held.

Elena Harcenco, Straseni Rayon Vice-Chair: „Last year, Rayon Council has allocated financial resources for TB control. Sixty thousand (60.000) lei have been budgeted for mobile X Ray investigations. The same happened in 2015. The impact of these actions has been a positive one, because new TB cases have been detected. Thus, the involvement of Rayon Council is very important.

In 2016, the 2017-2020 Rayon TB Control Program has been developed, TB is also often discussed within the Territorial Public Health Council meetings.”

Gheorghe Damaschin, Phtisyopneumologist: „TB problem is of great priority for the society and the health system. Due to the collaboration between the phtisiopneumology service and the local public administration, we have achieved some succeses. Straseni is the only rayon to provide hepatic-protective medication for patients from the Council’s budget – to all MDR-TB and vulnerable patients.

The main pillar in a TB service is the investigation of high risk groups and if we do not make efforts, there won’t be any results.

The previous Order of the Ministry of Health has reduced the categories of people in the risk groups and it has become an impediment for detecting TB in specific risk groups. Recently, the Order has been amended thanks to the intervention of the Institute of Phtisyopneumology, its regional service and public health specialists. So, the number of people to be examined has considerably increased.

Of the 1200 examined in 2016 people, 7 TB cases have been detected, out of which – 6 new cases. Aftre 30 years of experience in TB, this year, for the first time, we have only 34 TB cases. It would seem to be a good thing, because looks like tuberculosis is decreasing. Though, I want to tell you with certainty that there are still undetected cases. We have a high number of relapses – 16 cases, and this is worrying.

At the next meeting of the Territorial Public Health Council we’ll present a comprehensive report on causes of these relapses, we plan to analyse each separate case.

Another systemic problem refers to Directly Observed Treatment. DOT is not organized at the expected level beyond all the sectors.  There are still situations when more doses are given to patient. There is no strict evidence. DOT is, however, a strictly supervised treatment program  and the patient must receive the medication in the presence of the medical personnel, and the last one must be confident that the patient has „swallowed” the pills. Only then we’ll succeed and have no TB treatment interruption and relapses.

The treatment interruption is directly related to motivating and understanding patient. When coming to doctor, patient needs friendly discussions, counselling and help to solve problems that he can’t overcome by himself.

Mihail Popa, Chair of Straseni Rayon: Once the rayon TB program is endorsed, we know what we have to do. We’ll continue to allocate money to contract the mobile X Ray machine.

I want you to analyse the places/communities of high risks, select them and let’s go there together with the local public authorities, police, social assistant, to examine them all. The price of 185 lei for a X Ray examination is considered expensive, but it’s much cheaper than treatment expenses. Would not it better for us to do our best with the available technologies?

Informing in the regards of TB is rather poor.We must all be involved in facing this disease. Public Administration can find necessary resources for information, through developing informative brochures, directly comunicating with people in communities, and indirectly through local newspapers and social networks.

Nicolai Pocinoc, Deputy Head of Straseni Health Centre:  We are happy about the decision to modify the Order on the risk groups. This gives us today the opportunity to cover a larger number of people with TB investigation.

However, unfortunately, during 9 months, only 42% of the total risk groups has been examined. It is not a bad result, but it could have been even better if the Order had come into force at the beginning of the year and if all of us were more organized. At the beginning of the year we had only 2000 people planned for TB examination but with the new Order came into force in June, we had already 5000 people to investigate

Out of 5300 people – 2200 are having diabetis. Currently, only 34% of this category have been examined. These are patients who are always by our side. If these people were examined at 100%, today’s rate of examined risk group would have been already 60%.

The help of public authorities is particularly necessary in working with difficult cases. The hardest part is to examine those who pretend no to need any medical services and run away from doctors. The examination rate for this segment is 30% (916 people). In this regard, a good tool is community level examination, with mobile devices.

All of us know how many days are in a year. If we divide 5265 people in 260 days,  than we’ll have for examination no more than 20 people a day. Thus, we need efficient program and financial planning to achieve better results. Planning and perserverence.”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: