TB-REP in raionul Ialoveni


ENGLISH

Ialoveni este cel de-al 19-lea raion unde s-a discutat despre tuberculoză prin prisma tratamentului centrat pe pacient. Cu suportul Consiliului Raional Ialoveni, la 9 noiembrie s-a desfășurat o masă rotundă care a întrunit cei mai importanți actori implicați în controlul maladiei, cum sunt administrația publică locală, asistența medicală primară, serviciul ftiziopneumologic, centrul sănătate publică, asistența socială, ș.a.

Rucșineanu Pavel, Președinte al Asociației SMIT: „Scopul ședinței rezidă în a uni toate forțele decizionale: Autorități Publice Locale, reprezentanți ai sistemului medical, inclusiv medicina primară și de profil, societatea civilă și întreaga comunitate în controlul tuberculozei. Avem destul de multe întrebări și probleme în acest domeniu, și sunt sigur că avem nevoie de mai multe întâlniri în acest format. Eu personal am fost bolnav de tuberculoză, cazul meu fiind unul destul de complicat, și numai datorită faptului că s-au unit toate forțele a fost posibil să fiu tratat și astăzi să pot pleda pentru cauza pacienților cu TB”.

Dimitriu Anatolie, Președinte al Raionului Ialoveni: „Toți cei prezenți aici cunosc și conștientizează care este riscul, care ne sunt obligațiile, la nivelurile I și II ale administrației publice locale, la nivelul asisteței medicale și sociale. Recunoaștem că avem probleme, discutăm practic în fiecare săptămână despre statisticile care ne arată că în raionul Ialoveni, în comparație cu alte raioane,  încă avem mult de lucru în controlul maladiei. Sper foarte mult că noi, toți cei implicați în procesul de combatere a tuberculozei, nu vom arunca vina de pe unul pe altul, arătând cu degetul, dar vom găsi acea modalitate și compromis de a conlucra pentru a avea o societate sănătoasă.”

Babalici Nicoleta, Medic ftiziopneumolog: „Urmărind dinamica ultimilor ani ai incidenței TB pe raion vom observa că ea se află în descreștere. Totuși, acesta nu este un lucru care ar trebui să ne bucure. Faptul că nu avem cazuri noi înseamnă că acestea vor apărea, la un moment dat, mai târziu, dar cu forme distructive. Incidența scăzută vorbește despre necesitatea de a depune mai multe eforturi în lucrul cu grupul de vigilență sporită. Nu este neapărat să facem pe larg examinarea radiologică. O examinare clinică este cel mai corect pas inițial, și doar ulterior, după depistarea simptomelor TB, trebuie să direcționăm persoanele către controlul radiologic.

Un indicator negativ pentru raionul Ialoveni este prevalența cazurilor de tuberculoză MDR în comparație cu cele de tuberculoza sensibilă: în nouă luni ale anului 2017, avem 77 cazuri de tuberculoză clasică și 81 cazuri TB-MDR.

Subliniez faptul că avem astăzi mai multe instrumente în lucrul nostru împotriva TB. Astăzi putem diagnostica din start cazurile MDR TB și prescrie un tratament corect. Datorită analizelor GeneXpert este posibil să aflăm forma de TB depistată doar în două ore.

Un important instrument în asigurarea aderenței la tratament a pacienților este suportul social. Pentru TB clasică, suma stabilită este de 1085 lunar, bani eliberați din sursele CNAM sub forma unor bonuri pentru produse alimentare, plus 75 lei pentru cheltuieli de transport. Persoanelor cu MDR TB, prin intermediul organizației AFI, li se alocă 980 lei lunar, din sursele Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei. Persoanele primesc acest suport, doar dacă urmează un tratamentul regulat, respectând recomandările medicului. ”

Anton Covali, Șef al CS Horăști: „Mi-aș dori să fie stabilit un indicator de calitate și la salariile primarului și al prim-ministrului, așa cum este în cazul nostru, al doctorilor. Aceasta ar contribui la responsabilizarea tuturor actorilor în rezolvarea problemelor vizate.

Bună parte din pacienți cu TB sunt din păturile social-vulnerabile și nu lucrează nicăieri. Ar fi bine să le găsim locuri de muncă, unde să poată activa, măcar în sezonul de vară. Administrația Publică Locală poate face acest lucru. Dacă omul stă acasă, el se apucă de lucruri urâte. Orice persoană care nu are ocupație, intră în depresie și se apucă de lucruri urâte.”

Natalia Petrea, Primar s. Cotești: „ Consider ca ar fi bine să elaborăm un program de control al TB la nivel local, pentru că acolo se află cetățenii noștri. Un plan simplu, cu activități puține, dar realizabile și tangibile. Poate organizăm câteva ședințe la nivel de raion, unde să veniți cu recomandări și să ne ajutați să vedem cum ar trebui să arate un plan local eficient de control al maladiei. De asemenea, rog să transmiteți în localități deciziile Consiliului Raional de la ședințele care au pe ordinea de zi subiectul tuberculozei. Cu siguranță acestea conțin recomandări valoroase și pentru APL de nivelul I.”

Diana Condrațchi, Reprezentant al Programului Național de Control al Tuberculozei: „Nu știu de ce se face atâta zarvă anume în cazul abandonului tratamentului anti-tuberculos? Oare nu abandonează alte categorii de pacienți tratamentul cu insulină, cu inhalatoare, tratamentul hipertenziv  etc.? Abandonul terapeutic există în toate domeniile medicinii. Noile abordări spun că abandonul este ceva normal și firesc.  Cazurile când pacienții își iau întreg tratamentul, pe linie, fără suport, este, de fapt, o excepție.”

Caracuian Elena, Medic epidemiolog, Centrul de Sănătate Publică Ialoveni: „Nu trebuie să ne axăm doar pe rolul asistenței medicale primare în controlul tuberculozei. Acesta este stabilit prin legislația în vigoare. Dar vreau să subliniez că dacă vom pune problema TB doar pe umerii medicinii, nu vom avea rezultate. Situația ne impune necesitatea unei colaborări multi-disciplinare și multi-sectoriale. Fiecare pe segmentul său în parte și toți în comun.”

Victor Istratiev, Vicepreședinte al Raionului Ialoveni: „La începutul acestui an, în cadrul Consiliului Raional s-a luat o decizie care prevedea ca în Consiliul de Administrare a oricărui Centru și Oficiu de Sănătate, să fie inclus câte un consilier. Consider că acesta este un pas important în consolidarea relațiilor între diverși actori implicați în asigurarea sănătății publice.”

Oxana Rucșineanu,  Director de proiect, Asociația SMIT: „Ne-am obișnuit că atunci când vorbim de tuberculoză, vorbim de staționare și izolare a pacientului în spital. La nivel regional acest aspect nu mai este actual, nu se mai pune accent pe tratamentul spitalicesc în tuberculoză. Cele mai multe resurse sunt alocate pentru tratamentul în spital al pacientului, pe când cea mai mare parte a timpului în tratament, totuși, pacientul o petrece în ambulator. Criteriile de eligibilitate pentru tratamentul spitalicesc sunt accesibile pentru orice medic, și nu mai este nevoie să trimiteți toți pacienții în staționar. Studiile recente arată că dacă pacientului i se administrează tratamentul corect, în cantitatea și calitatea necesară de pastile, de la primele doze de pastile administrate pacientul nu mai este contagios. El nu mai prezintă un pericol pentru comunitate.

Pentru ce să internezi pacientul pentru 6 luni în spital, unde are loc, uneori o transformare de personalitate, persoana intrând în depresie, familiile fiind afectate? Oricum după aceste 6 luni, pacientul se întoarce la Dvs în comunitate, și Dvs sunteți cei care trebuie să-i fiți alături până la sfârșitul tratamentului. Există pacienți care refuză categoric să meargă în spital, chiar dacă nu au cele mai bune condiții de viață acasă. Nu trebuie să impuneți spitalizarea, pentru că din start creați o relație nesănătoasă între Dvs și pacient. Dacă el urmează zi de zi tratamentul, atunci atât Dvs, pacientul, cât și comunitatea sunteți protejați de posibilele riscuri. Cazurile dificile, care într-adevăr au nevoie de spitalizare, vor fi în continuare tratate astfel. Dar Vă incurajez să schimbați abordarea în ce privește pacienții care fizic se simt bine. Oferiți-le posibilitatea de a urma tratamentul în condiții de ambulator.”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Ialoveni is the 19th rayon where TB has been discussed within people-centered treatment. On November 9th, with the support of Ialoveni Rayonal Council, a roundtable with the representatives of local public administration, primary health care, phtisiopneomological service, public health center and social assistance has been held.

Rucsineanu Pavel, President SMIT: “The purpose of the meeting is unifying the efforts of all decision makers: public authorities, representatives of the medical system, civil society and the whole society in TB control. We have a lot of questions and problems in this area and I’m sure more meetings and discussions in this format is what we need to succeed. Personally, I have suffered from TB; my case has been quite complicated, and only because all forces were joined, it was possible for me to complete successfully the treatment and to plead today for the TB patients cause.”

Anatolie Dimitriu, Chair of the Ialoveni Rayon: “Everyone here knows and realizes the TB associated risk and his own responsibilities, at the first and second level of local public administration, medical care and social assistance. We acknowledge that we have problems, and we discuss almost every week about statistics showing that we still have a lot of work to do in order to control the disease. I hope that all of us, who are involved in the fight against TB, will find a compromise and a way to work together in contributing to a healthy society, and not blaming each other.

Babalici Nicoleta, Phtisiopneumologist: “Following the TB incidence dynamics of the last years, we can notice it is decreasing. However, this is not a thing that should make us happy. Even we do not have new cases, we can be sure that they will appear at some point later, but with destructive forms. The low incidence speaks about need to put more effort into working with the high risk group. We do not necessary have to x-ray everyone. A clinical examination is the right first thing to be done. Only after detection of TB symptoms, we must direct people to radiological control.

A negative indicator for Ialoveni district is the prevalence of MDR-TB cases compared to sensitive TB: in nine months of 2017, we have 77 cases of TB and 81 of MDR-TB.

We have several tools in our work against TB. Today we can diagnose early resistant TB-cases and prescribe a correct treatment. Thanks to GeneXpert, it’s possible to find the form of the detected TB within two hours.

An important tool that helps in TB treatment adherence is the social and financial support. For people with TB, the amount set is 1085 MDL per month, money released from National Medical Insurance Company as food vouchers, plus 75 MDL for transport expenses. People with MDR-TB receive through AFI organization – 980 MDL monthly, from the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. Patients receive this support if they follow the treatment and doctor’s recommendations.”

Anton Covali, Head of Health Center Horăști: “I would like our country to have set quality indicators for mayor’s and Prime-minister’s as we do for doctor’s salaries. I am sure this would contribute to the accountability of all actors in addressing the issues we discuss.

Many TB patients are socially vulnerable and do not work. We’d better find some jobs, where they can work, at least in the summer season. Local Public Administration has the power to do it. If a man stays at home, he starts doing bad things. I would say, any person who has no occupation, goes into depression and does ugly things.”

Natalia Petrea, Costești Mayor: „I think it would be good to develop a TB control program at community level, because there are our citizens with few, but achievable and tangible activities. We could also organize few meetings at rayon level, where you can come up with recommendations and help us make an effective local TB control program. We’ll be grateful to receive in communities the Rayonal Council decisions regarding TB issue, containing valuable recommendations for First Level LPA (Local Public Administration).”

Diana Condrațchi, NTP Representative: “I don’t know why such fuss is being done namely in the case of TB treatment. Aren’t patients abandoning insulin therapy, inhaler or hypertensive treatment? The therapeutic abandon exists in all fields of medicine. The new approaches say abandonment or treatment interruption is normal and natural. We should clearly understand that cases when patients take the entire treatment in line, without support, are, in fact, exceptions.

Caracuian Elena, Epidemiologist, Public Health Center Ialoveni: “We should not focus too much on the primary health care role in TB control as it is set by the legislation. I would like to point out that if we put the TB problem just on doctor’s shoulders, we will never have desirable results. The situation urges the need for multi-disciplinary and multi-sectoral collaboration – doing great things: each actor, on his segment and all together.”

Oxana Rucsineanu, Project Director, SMIT: “We have become accustomed to the fact and the tight relations in TB – stationary and patient isolation in the hospital. At the international level, this is outdated and there is no emphasis on inpatient TB treatment any more.  Most resources are allocated for inpatient treatment, however the greatest amount of time, the patient spends in ambulatory treatment. Eligibility criteria for intreatment are accessible to everyone, and you no longer need to send all the patients in the hospital. Recent studies show that if the patient is given the correct quantity and quality of pills, the patient is no longer infectious since the first doses of the medicines and is no longer a danger to the community.

What is the use of sending a patient in hospital for 6 months, where he can suffer personality transformation, depression and families disturbances, because of this? After 6 months of hospitalization, the patient returns in the community and you are those who have to support them until the end of treatment.

There are patients who categorically refuse to go to hospital even if they don’t have the best living conditions. Don’t impose hospitalization, because from the very beginning you create an unhealthy relationship between you and the patient. The difficult cases, which really need hospitalization, will continue to be treated this way. But I encourage you to change your approach to patients who physically feel good. Give them the opportunity to follow a outpatient treatment.

Victor Istratiev, Deputy Chair of Ialoveni Rayon: “At the beginning of this year, a decision was made within the Rayonal Council, which stipulated that one counselor should be included in the Board of any Health Center or Office. I believe that this is an important step in strengthening the relationships between the various actors involved in public health.”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: