TB-REP la Glodeni


ENGLISH

Joi, 21 decembrie 2017. Actorii implicați în răspunsul la tuberculoză din raionul Glodeni s-au întrunit în incinta Consiliului Raional pentru a discuta despre soluțiile de eficientizare a controlului TB și suport pentru pacienții afectați de această maladie.

Oxana Albu, Vicepreședinte pentru probleme sociale, Consiliul Raional Glodeni: „Tuberculoza este un domeniu prioritar în sistemul de sănătate din țară. Este o maladie legată de situația socio-economică a țării. Cu părere de rău, situația economică a cetățenilor nu este în creștere, de aceea și rezultatele în controlul TB sunt modeste. Întâlnirea de astăzi este oportună, mai ales că aici sunt invitați cei mai importanți factori de decizie: primari ai localităților, șefi ai centrelor de sănătate și reprezentanți ai organizațiilor care au tangență în domeniu. În legătură cu această problemă a fost aprobat un plan național și un plan teritorial de control al TB.”

Ludmila Guriev, Medic ftiziatru: „În raionul Glodeni, la finele anului 2017 se află la evidență 44 bolnavi cu tuberculoză activă, comparativ cu 2016 – 61 bolnavi. Pe parcursul anului 2017 au fost luați la evidență 33 bolnavi, comparativ cu 2016 – 54 bolnavi. Incidența globală, cazuri noi și recidive, constituie 55,46 la 100 mii populație, în timp ce în țară este 79,92 la 100 mii populație. Au fost înregistrate cazuri noi: 2017 – 27 bolnavi, inclusiv un copil, iar în 2016 – 47 bolnavi, inclusiv 4 copii. Au decedat de tuberculoză: 2017 – 1 bolnav, 2016 – 2 bolnavi. În cazurile noi de tuberculoză pulmonară au avut BAAR pozitiv 9 bolnavi (33%), 2016 – 32 bolnavi (68%), distrucții pulmonare: 2017 – 5 bolnavi (21%), 2016 – 23 bolnavi (61%).

Tratamentul în TB continuă să fie gratuit pentru toate categoriile de bolnavi, aceștia primind suport de la Fondul Global sau din sursele CNAM.

Din anul 2011, în Spitalul Raional Glodeni activează Centrul Comunitar în suportul pacienților cu TB, un ajutor însemnat pentru serviciul ftiziopneumologic, care oferă consiliere psihologică pacienților cu TB și familiilor acestora pe întreaga durată a tratamentului anti-tuberculos. Educarea pacienților pentru a micșora riscul de întrerupere a tratamentului, identificarea și soluționarea problemelor de ordin social cu care se confruntă persoanele afectate, informarea și sensibilizarea comunității în vederea prevenirii răspândirii epidemiei de tuberculoză.

Cu ce probleme se confruntă pacienții cu TB? În țară au fost reduse considerabil numărul de paturi în staționarele de TB. În legătură cu aceasta, majoritatea bolnavilor, vor iniția faza intensivă de tratament în condiții de ambulator. Medicamentele sunt asigurate de către stat, dar pentru rezultate mai bune, bolnavul necesită și un tratament al reacțiilor adverse. Nu toți pacienții au resurse pentru a-și procura aceste preparate. În programul teritorial de control al tuberculozei pentru anul 2016-2020, aprobat în decembrie 2016, pentru anul 2017, la compartimentul „Procurarea medicamentelor complementare pentru tratamentul efectelor adverse generate de medicamentele anti-tuberculoase”  au fost planificate 11 800 lei, dar din care nu am primit nici un leu.

O altă problemă semnificativă o constituie persoanele care nu au un loc permanent de trai, nu sunt asigurați cu adăpost pe toată durata tratamentului. Ca rezultat, după ce revin din staționar, nu au unde locui și abandonează tratamentul. Ar fi util, ca în țara noastră să fie asigurate condiții de trai decente pentru această categorie de persoane, pentru ca ulterior, aceștia să revină sănătoși în comunitate.”

Specific pentru programele teritoriale în sănătate din întreaga țară este planificarea activităților relevante, dar fără alocare de resurse financiare.

Oxana Albu, Vicepreședinte pentru probleme sociale, Consiliul Raional Glodeni: „În cadrul ultimei ședințe cu primarii din raion am discutat asupra problemei  tuturor programelor teritoriale, aprobate cu anumite bugete. S-a constatat că la fine de an nu au fost alocate resurse. În momentul când Consiliul aprobă un anumit program, el își ia și angajamentul să îl finanțeze. Dar Consiliul nu poate ști când este nevoie de aceste surse. În acest context, cei care sunt responsabili de elaborarea acestui program, trebuie să fie insistenți și să solicite finanțare, sau să fie indicată suma necesară în fiecare lună.”

Ion Maican, Coordonator al Centrului Comunitar în suportul pacienților cu TB: „Pentru 2018 chestiunea aceasta este luată sub control. Chiar acum ne aflăm în procesul de pregătire a unui demers către Consiliul Raional cu referire la susținerea financiară a programelor din domeniul sănătății. Reprezentanții Consiliului Raional ne-au promis că în limita posibilităților, vom beneficia de această susținere.”

Oxana Rucșineanu, Director de proiect, SMIT: „Deseori, persoanele întrerup tratamentul tuberculozei anume din motivul că nu sunt tratate efectele adverse. Dacă în cazul tuberculozei sensibile efectele adverse sunt relativ suportabile,  perioada de tratament mai scurtă, atunci în cazul TB-MDR, tratamentul durează 2 ani și efectele sunt absolut altele. Mai mult, efectele adverse nu pot fi tratate doar cu administrarea medicamentelor hepato-protectoare, importanța cărora este, uneori, supraestimată. Este necesar de a administra acest tip de medicamente când analizele arată că este nevoie de ele și să se pună acent mai mult pe alte preparate care sunt necesare pentru tratamentul întregului spectru de reacții adverse.”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

 

TB-REP in Glodeni

The actors involved in TB response in Glodeni rayon, have met together to discuss solutions to increase the effectiveness of TB control and support for patients affected by the disease.

Oxana Albu, Vice-Chair for Social Support, Glodeni Rayonal Council:  Tuberculosis is a priority area in the health system of our country. It is a a disease related to the socio-economic situation of the country. Unfortunately, the economic situation of the citizens is not better, so the results of TB control are modest. Today’s meeting is necessary, especially as the most important decision-makers are present here: mayors, heads of Health Centres and representatives of other organizations that work in the field. Also, national and territorial TB control plans have been approved.”

Ludmila Guriev, Phtisiopulmonologist: „At the end of 2017, in Glodeni rayon, there are 44 people with active TB, as to 2016 – 61 patients. During 2017, 33 patients have been notified, compared to 54 in 2016. The global incidence, new and recurrent cases, is 55, 46 per 100 thousand population, while the national indicator is 79,92 per 100 thousand population. Deaths because of TB in 2017 – 1 person, in 2016 – 2 persons. Beyond the newly detected pulmonary TB cases in 2017 – 9 patients were BAAR positive (33%), in 2016 – 32 patients (69%); with lung destruction in 2017 – 5 patients (21%), in 2016 – 23 patients (61%).

TB treatment is free of charge for all patients, having additional social support from the Global Fund and National Medical Insurance Company sources for the outpatient treatment.

Starting with 2011, in the Rayon Hospital a Community Centre in support of TB patients is functioning. It is of significant help for TB service, as it provides psychological counselling to patients and their families throughout the duration of treatment. Other services offered by the Centre are patient education to prevent treatment interruption, identifying and addressing the social issues faced by affected people, informing and raising awareness of the community to prevent the spread of the disease.

The beds in TB hospitals has been considerably reduced.  In connection to that, the majority of patients will initiate the treatment in ambulatory conditions. The government provides the TB medicines, but for better results, every patient needs treatment for adverse effects. Not all patients have resources to buy the medication for adverse effects management. In the territorial TB control plan for 2016-2020, 11.800 lei have been budgeted for 2017 for the „Procurement of complementary drugs for the treatment of adverse effects, generated by TB treatment”. Still, we have not received any money to help patients with this.

Another significant problem is the lack of shelters for TB people who do not have a permanent place of residence during the treatment. As a result, after being discharged from the hospital, these people have no place to live and abandon the treatment. It would be useful to provide decent living conditions for these people, so that they can return healthy in the community”.

Unfortunately, planning relevant activities without budgeting financial sources is something common and usual all across the country.

Oxana Albu, Vice-Chair for social issues, Glodeni Rayonal Council:  „During the last meeting with mayors, we have discussed the issue of all local programs, approved with certain budgets. It has been found that no funds have been allocated so far. Once the Council approves a specific program, it also pledges to finance it. Still the Council cannot know when these sources are needed. In this context, those responsible for developing the programs, must be persistent and ask for accountability in funding and indicate monthly the required amount for the specific program .”

Ion Maican, Coordinator of the Community Centre in Support of TB Patients: „For 2018, this issue will be taken under control. Right now, we are in the process of preparing a request to the Rayonal Council regarding the financial support of all health programs. The Council representatives have assured us of the rayon support.”

Oxana Rucsineanu, Project Director, SMIT: „Often, people interrupt TB treatment because adverse effects are not being treated. If DS-TB treatment has relatively tolerable side effects, with a shorter period, then for the MDR-TB, the treatment lasts for 2 years and the effects are severe. Furthermore, adverse effects cannot be treated only with hepatic drugs, the importance of which is over-estimated. It is necessary to provide this medication only when relevant medical tests show that they are needed, and to put more emphasis on other medicines that are needed to treat the entire spectrum of adverse reactions.”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: