Masă rotundă în cadrul TB-REP în raionul Ocnița/ Round table within TB-REP in Ocniţa rayon


For English please Scroll Down

Miercuri, 25 aprilie în Raionul Ocnița, reprezentanții Administrației Publice Locale, Programului Național de Control al Tuberculozei, serviciului Ftiziopneumologic, Centrului de Sănătate Publică și primarii din raionul Ocnița s-au întrunit pentru a discuta problema tuberculozei și a consolida forțele în controlul TB în cadrul TB-REP cu genericul “Împreună în controlul TB“.

IMG_20180425_101225.jpg

Andrei Țopa, Vicepreședinte al raionului Ocnița : “După cum cunoașteți a fost aprobat un plan național de combatere a tuberculozei , la fel a fost aprobat și un plan raional, acum se lucrează foarte activ, anume pentru elaborarea altui plan referitor la combaterea acestei maladii. Nu putem spune că situația în raion este foarte acută, dar că ea persistă, este adevărat. Rog mult primarii, prin colaborare și conlucrare, care există între autoritățile raionale dintre reprezentanții autorităților centrale, asociațiilor respective, medicină, asistența socială, deci toți acei care sunt implicați în combaterea acestei maladii să facem tot posibilul să înlăturam această problemă. Și dorim noi sau nu dorim, dar sînt și țări foarte dezvoltate, unde tot există această boală, pentru că acest bacil, este, practic, în fiecare dintre noi și așteaptă momentul potrivit ca să se activizeze.”

IMG_20180425_100451

Pavel Rucșineanu, Președintele asociației ”SMIT” : ”Asociașia noastră implementează în Republica Moldova un proiect regional, care se desfășoară deja al treilea an în 11 țări postsovietice. Promovarea tratamentului centrat pe pacient și extinderea informării persoanelor afectate de această maladie și a autorităților active în combaterea tuberculozei. Anume unirea întregii societăți în lupta cu TB. În Republica Moldova, datorită și finanțărilor din fondurile externe, în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult domeniul controlului tuberculozei. Au fost procurate multe utilaje performante de diagnostic, a fost posibil asigurarea cu medicamente anti-TB, inclusiv de generație nouă. Acum în Moldova deja sunt preparate noi de ultima generație, iar IFP participă la un studiu clinic STREAM pentru a evalua noi alternative de tratament pentru TB MDR. ”

IMG_20180425_102924

Eleonora Smochină, Medic Ftiziopneumonolog  al raionului Ocnița : “Situația epidemiologică la noi în raion, după părerea mea, încă este alarmantă. Cu toate că în 2017, am obținut o incidență mai scăzută, la 31 de cazuri depistate în 2016, 24 de cazuri noi în 2017, dar structura incidenței – dintre aceste 24 de cazuri, 40% au fost pozitive cu eliminări de bacili, aceasta nu ne face față, pentru că astfel se răspândește infecția în societate. În al doilea rînd, momentul incidenței dintre aceste cazuri noi, noi am depistat 6 cazuri cu TB MDR, acești pacienți au fost incluși în tratament cu preparate de linia II. Dacă te îmbolnăvești de TB MDR, atunci acest tratament durează în primul rînd foarte mult, pîna la 2 ani. Bolnavii uneori, după primul an de tratament abandonează acesta, pentru că ficatul sau pancreasul sau alte organe sunt afectate de aceste medicamente, care sunt foarte toxice. Dar o bună parte a pacienților fac tratamentul pînă la capăt. Noi am obținut o rată de succes foarte bună. Pe 2016 am obținut o rată de succes dintre cazurile de tuberculoză sensibilă de 84%, pacienți luați în evidență în 2015, care au încheiat tratamentul, și pentru cei care au început tratamentul în 2016 și au încheeat în 2017, am obținut 100%, toți pacienții au încheiat tratamentul cu succes. Pentru cazurile cu TB MDR, noi la fel am obținult rezultate destul de bune de 83%, înseamnă că tuberculoza poate fi tratată, pentru că noi lucrăm mult cu acești bolnavi. La 19 iunie 2017 pe lîngă Serviciul Ftiziopneumologic, a fost deschis Centrul Comunitar de Susținere a bolnavilor cu tuberculoză, finanțat de Fondul Global, în care avem un asistent social și un psiholog, care ne ajută foarte mult.”

IMG_20180425_101322

Oxana Rucșineanu, Director program, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) : “Problema în tuberculoză nu sunt pacienții care se tratează și sunt depistați, problema cea mai mare la momentul actual în țară sunt pacienții nediagnosticați, adică cei care merg prin localitate și noi idee nu avem că ei pot să aibă tuberculoză. Solicitarea cea mai mare pentru primari, pentru ca Dvs, primarii, sunteți cei care cunoașteți practic pe toți din localitate – care vin, pleaca, inclusiv migranții. Marea majoritate în sate, daca vorbim de bărbați și tineri sunt plecați, și majoritatea sunt plecați în țările de unde vine tuberculoza, este vorba de Rusia și Ucraina, pentru că în fiecare an se face statistică din care reiese că aprx. 30% din cazurile noi sunt de fapt, tineri veniți din aceste țări. Și primarii cunoscând cine pleacă, să insiste ca aceștea din urmă să se investigheze pentru TB cel puțin o dată pe an. Dvs, primarilor, trebuie să cunoașteți că, pacienții incluși în tratament, în cel mult 2 săptămîni devin nepericuloși pentru societate și se pot urma tratamentul în condiții de ambulator, adică acasă.”

 

 

Această prezentare necesită JavaScript.


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.


On Wednesday, April 25, representatives of the Local Public Administration, National Tuberculosis Control Program, Phthisiopneumological Service, Public Health Center and mayors of the Ocniţa rayon met to discuss the issue of tuberculosis and to strengthen the forces in TB response within „Together in TB response” -part of the TB-REP program.

Andrei Țopa, Vice-President of Ocniţa Rayon: „As you know, a national plan to control tuberculosis was approved and now we are working very actively to develop an effective plan to end this disease within our rayon. We cannot say the situation in our rayon is very acute, but that it persists it is true. I wish all  the mayors, through cooperation and collaboration which exist between the rayon authorities, representatives of the central authorities, respective associations, medicine, social assistance, all those involved in the fight against the disease, do everything possible to remove this problem. Whether we want it or not, but there are also developed countries, where this disease still exists, because this bacillus, exists, almost in every one of us, waiting for the right moment to activate.”

Pavel Rucșineanu, President of SMIT: „Our Association implements a project, part of a regional project in the Republic of Moldova, active already in the third year, in 11 post-soviet countries. Promoting people centered-care and expanding information to people affected by the disease and to authorities active in the fight against tuberculosis – the union of the whole society in the TB response. In the Republic of Moldova, due as well, to external support, the field of tuberculosis control has developed a lot in recent years. Many high performance diagnostic machines have been purchased and it has been possible to provide anti-TB medicines, including drugs of new generation, and the Institute of Phthsiopneumology participates in STREAM clinical trial to evaluate new alternative treatment regiments for MDR-TB.”

Eleonora Smochina, Phtiziopneumonologist in Ocniţa rayon: „The epidemiological situation in our rayon, in my opinion, is still alarming. Although in 2017, we achieved a lower incidence, 31 cases detected in 2016, 24 new cases in 2017, but the structure of the incidence is not good at all, as among these, 24 cases, 40% were positive, which is most dangerous, as the infection is still spreading within the society. Secondly, the incidence of these new cases – we detected 6 MDR TB cases, all these patients were included in the treatment. But if you have MDR-TB,  the treatment lasts a lot, up to 2 years. Patients sometimes abandon the treatment after the first year, as the liver, pancreas or other organs are affected by these drugs, which are very toxic. Still, a lot of patients are completing their treatment to the end. We have achieved good success rates. In 2016, we achieved a success rate of 84% for sensitive TB cases for 2015 patients who completed treatment, and those who started treatment in 2016 and ended in 2017 we achieved 100%, all patients have completed the treatment successfully. For MDR-TB, we achived 83% of good results, which means that tuberculosis can be treated, if working hard with these patients. In June 19, 2017, under the Phthisiopneumological Service, the Community Tuberculosis Support Center, with the support of the Global Fund, has been opened, where we have a social worker and a psychologist who are very helpful.”

Oxana Rucsineanu, Program Director, National Association of Moldovan Tuberculosis Patients „SMIT”: „The problem of tuberculosis are not the patients who are being treated, the biggest problem at present in the country is undiagnosed patients, those who circulate n our communities and we do not have the idea that they can have tuberculosis. The greatest ask for the mayors, as the mayors are the ones who know practically everyone who come and go in their communities, including migrants. The majority in the villages, if we talk about men and young people, are gone, and most of them are gone to the countries where tuberculosis comes, Russia and Ukraine, because the national data shows that apx 30% new cases are actually young people coming from these countries. And you mayors, as you know them all, please, insist that they all a TB screened, at least once a year.  As well, mayors need to know that the patients included in a correct treatment, within maximum 2 weeks, become non-dangerous for society.”

 


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: