Ședința comună în cadrul Bibliotecii Raionale Basarabeasca / Joint meeting at Basarabeasca Rayon Library


EN
TB REP Moldova se află la ultimila etapă a desfășurării proiectului, până acum au fost acoperite 30 de raioane din Republica Moldova. În data de 25 septembrie 2018 a fost organizată o sedință comună cu reprezentanții Administrației Publice Locale, Medicinei Primare, Serviciului Ftiziopmeumologie și Secției Cultură din raionul Basarabeasca, penrtru a aborda cele mai presante probleme si  a aduce lumină asupra intrebărilor existente în luptă cu tuberculoza.
IMG_1071Fără îndoială tuberculoza își menține legitima sa poziție în topul celor mai mari îngrijorări cu care se confruntă comunitatea. Ținând cont de cele mai recente statistici raionul Basarabeasca nu este ocolit de această problemă.

În context Lupacescu Felicia, IFP, medic ftiziopneumolog a prezentat situația privind tuberculoza din raionul Basarabeasca,
IMG_1081”Din păcate raionul Basarabeasca nu este o excepție, aceasta maladie nu respecta nici o graniță, prin urmare situația aici nu se diferă cu mult decât în alte regiuni ale Republicii Moldova, conform statisticilor oficiale Incidența TB în raionul Basarabeasca este de 84,0 la 100 mii populație, depășind incidența globala pe toată Republica înregistrând în 2016 o rată de 81%ooo, pentru ultimile 9 luni au fost înregistrate 12 cazuri de tuberculoză, dintre care un copil.  Aceste cifre indubitabil prezintă un motiv de ingrijorare pentru întreaga comunite, ținând cont că populația întregului raion nu depășeste cifra de 23 mii, 12 cazuri de tuberculoză pentru ultimile 9 luni, nu este puțin.”

Probabil nici una dintre bolile care au format obiectul medicinei nu au pus la mai grea încercare mintea omenească decât tuberculoza. Necesitatea cooperării dintre Medicina Primară, Administrația Publică Locală și Serviciul Ftiziopneumologie este firească și vitală în lupta contra tuberculozei.

Chihaial E. șef serviciul A.S. din raionul Basarabeasca militează pentru o colaborare strânsă între Serviciul de Asistență Socială și Medicina Primară,
”funcționarii serviciului de asistență sociala se supun riscului infectării cu tuberculoză dat fiind faptul că lucrează direct cu grupurile de risc. O soluție în acest context ar fi faptul  ca benefiarii serviciului social să aducă o confirmare vizitei sale la medicul de familie înaide de a cere vreun suport social. Prin urmare în câștig vor fi toți, în primul rând beneficiarul fiind observat la medic, medicina primară care va acoperi un număr mai mare de persoane din grupurile de risc și noi asistenții sociali având dovada la mână că persoana în cauză este cel puțin urmărit la medic. Acest aviz respectă principiile de confidențialitate și reprezintă un motiv de încredere, este un exemplu foarte bun pentru o cooperare eficientă între toate structurile publice din comunitate”

Eficientizarea controlui TB şi TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator este scopul primordial al programului TB REP, cât și promovarea modelelor de îngrijire centrate pe pacient. Instrumentul decisiv în realizatrea acestor scopuri este comunicarea și cooperarea între toate elementele sistemul.

La fel în cadrul sedinței comune Directoarea bibliotecii raionale Basarabeasca a salutat lansarea colțișorului de sănătate în cadrul bibliotecii. Acesta cuprinde materiale informative privind profilaxia, cauzele, simptomele și tratamentul tuberculozei. ”Biblioteca deține un rol important în promovarea cunoștințelor și informațiilor necesare și utile comunității. Iar informarea este cea mai bună profilaxie, precum și o soluție în lupta cu TB”, susțiene Pavel Rucșineanu președintele ANB de TB din RM ”SMIT”.IMG_1083


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Joint meeting at Basarabeasca Rayon Library

TB REP Moldova is at the last stage of the project, so far 30 rayons from the Republic of Moldova have been covered. On September 25, 2018  a joint meeting with representatives of the Local Public Administration, Primary Health Care, the National TB Control Program, the Phtysiopneumological Service, and Department of Culture  from Basarabeasca rayon, was held in order to approch the most pressing issues and shed light on existing questions in fighting tuberculosis.

Undoubtedly tuberculosis maintains its legitimate position among the top concerns of the community. Taking into account the latest statistics Basarabeasca rayon is not bypassed by this problem.

In this context, Lupacescu Felicia, IFP, Phtysiopneumologist presented the situation regarding tuberculosis in the Basarabeasca rayon,
„Unfortunately Basarabeasca rayon is not an exception, this disease does not respect any borders, so the situation is not much different here than in other regions of Moldova, according to official statistics Basarabeasca rayon TB incidence is 84.0 cases per 100 thousands of population, exceeding the overall incidence across the Republic in 2016 a rate of 81% ooo, 12 tuberculosis cases, of which one child, were regestered in the last 9 months. These figures are undoubted a cause for concern to the entire community, taking in cosideration that the population of the entire rayon does not exceed 23,000, the number of 12 cases of tuberculosis for the last 9 months is an issue for the community.”

Probably none of the diseases that have formed the subject of medicine have put a harder test on human mind as tuberculosis. The need for cooperation between Primary Health Care, Local Public Administration and the Phthisiopneumology Service is natural and vital in the fight against tuberculosis.

Chihaial E. Head of Social Asistance of Basarabeasca rayon militates for close collaboration between the Social Assistance Service and Primary Health Care,
„The employees of the social assistance service are subjects to the risk of tuberculosis infection. One solution in this context would be that social service recipients confirm their visit to the Primary Health Care before asking for social support. Therefore, in the winning will be all parts, first of all the beneficiary would be under observation at the doctor, the primary health care will cover a larger number of people from the risk groups and social workers will have evidence that the person in the case is at least attended to the doctor. This opinion respects the principles of confidentiality and is a reason for trust, is a good example for effective cooperation between all public structures in the community „.
IMG_1089

Efficiency of TB and TB-MDR control by strengthening a favorable environment for an ambulatory treatment is the primary purpose of the TB REP program, as well as the promotion of patient-centered care models. The decisive tool in achieving these goals is communication and cooperation between all elements of the system.

So far during the joint meeting the director of the Basarabeasca rayon library welcomed the launch of the health corner within the library. It contains informative materials on the prophylaxis, causes, symptoms and treatment of tuberculosis. „The library has an important role in promoting the knowledge and information needed and useful to the community. And informing is the best prophylaxis, as well as a solution in the fight against TB, ” said Pavel Rucsineanu, chairman of Moldovan National Association of Tuberculosis Patients „SMIT”.


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: