SMIT: dezbateri în cadrul Centrului de Sănătate Cantemir / SMIT: debates at Cantemir Health Centre


EN
În data de 27 septembrie 2018, în cadrul proiectului TB REP, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoza ”SMIT” a efectuat o vizită la Centrul de Sănătate din raionul Cantemir, unde a avut loc o ședință comună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție, Medicinei Primare, Administrației Publice Locale și Programului Național.

”Situația privind tuberculoza în raionul Cantemir în comparație cu Republica Moldova nu este atât de rea. Totuși, chiar dacă indicatorii sunt mult mai mici, acest fapt nu înseamnă că situația epidimioligică s-a ameliorat. E momentul să punem întrebarea dacă sunt toate cazurile depistate sau nu, anul trecut impreună cu societatea civilă au fost formate activități pentru investigarea grupurilor de risc. Prin urmare, incidența s-a majorat aproximativ cu 60 de %. Pentru 2018 numărul cazurilor noi s-a micșorat, dar asta nu înseamnă că s-a ameliorat situația, înseamnă că nu se lucrează suficient cu grupurile de risc. Toate persoanele care fac parte din grupurile de risc trebuie investigate.  Rata de succes al tratamentului constituie 66,7 %, pierduți din supraveghere, care au intrerupt tratamentul si nu se mai întorc la el este de 16,7%. Observând aceste date, trebuie să conștientizăm necesitatea fortificării cooperării cu toate instituțiile, ca persoanele care au inițiat tratamentul să fie vindecați. Odată cu deschiderea Centrului Comunitar în 2018, rata succesului a constituit  81,8, totuși observăm un procent mai mare a celor pierduți din supraveghere, 18,2. La majoritatea cazurilor noi depistate de tuberculoză nu se lucreaza cu contacții, nu se caută sursa de infectie. Statistic sursa de infecție timp de un an poate infecta 10 persoane dintre care 3 se îmbolnăvesc.”, constatează Axenti Ecaterina, reprezentant Program Național.

Conlucrarea dintre toate instituțiile în acest sens este vitală și necesară pentru o societate sănătoasă. Totuși această cooperare, ca să fie viabilă, are nevoie de un fundament legal. ”Este necesar un act normativ la nivel național care ar stipula conlucrarea între medicina primară, medicul ftiziopneumolog, autoritățile publice locale și poate și medicul legist.”, menționează Hîțu Olga, șef Centrul de Sănătate Cantemir.

”Actualmente Serviciul ftiziopneumologie se află într-un proces intens de reformare. În 2017 a fost emis ordinul de reformare a sistemului ftiziopneumologie în baza căruia a fost efectuat un plan de acțiuni. În acest sens pentru a încuraja lucrul medicinei primare se reevaluează indicatorii de performanță. La fel se pune accentul pe tratamentul ambulator, pentru că știm că unul din factorii ce sporește abandonul tratamentului este faptul că pacienții nu doresc să se trateze în staționar, spitalizarea îndelungată urmărește efecte negative asupra bunăstării economice, sociale și psiho-emoționale ale persoanei. O atenție deosebită în acest context merită și recunoașterea principiilor infecțiozității, a fost demostrat că odată cu începerea tratamentului, infecțiozitatea imediat scade, cel târziu după 2 săptămâni de tratament corect,  persoana nu mai prezintă un pericol pentru societate, iar acest fapt favorizează posibilitatea începerii tratamentului în condiții de ambulator.”, susține Rucșineanu Oxana, director de program AO ”SMIT”.

Tuberculoza rămâne a fi una din îngrijorările cele mai mari cu care se confruntă societatea. Implicarea activă și continuă a tuturor membrilor societății, va duce necondiționat la victoria noastră asupră tuberculozei. Conștientizarea acestui adevăr este primul pas cu care ar trebui să începem.


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Această prezentare necesită JavaScript.

SMIT: debates at Cantemir Health Centre

On September 27, 2018, within the TB REP project, the National Association of TB Pacients „SMIT” visited the Health Center of Cantemir rayon, where was held a joint meeting with representatives of the Police Inspectorate, Primary Health Care, Local Public Administration and National Program.

„The situation regarding tuberculosis in the Cantemir rayon compared to the Republic of Moldova is not so bad. However, even if the indicators are much lower, this does not mean that the epidemiological situation is better. It’s time to ask if all the cases are detected, last year, in collaboration with the Civil Society, were organized a number of activities in order to investigate the risk groups. Therefore the incidence increased by approximately 60%. For 2018, the number of new cases has diminished, but that does not mean that the situation has improved. It means that the risk groups are not well investigated. All individuals in the risk groups should be screened. The treatment success rate is 66.7%, lost to follow up, those who discontinued treatment is 16.7%. By observing these data, we have to be aware of the need to strengthen cooperation with all institutions, so that people who have initiated treatment are completely healed. With the opening of the Community Centre in 2018, the success rate was 81.8, yet we see a larger percentage of those lost from the surveillance, 18.2. In most of the new cases of tuberculosis the contacts are not investigated, no source of infection is sought. Statistically, a TB person without treatment can infect 10 people in a year, 3 of whom will develop active TB. ” – notes Axenti Ecaterina, National TB Program Representative.

The cooperation between all institutions in this context is vital and necessary for a healthy society. However, this cooperation, in order to be valid, needs a legal basis. „It is necessary to produce a normative act at national level that would clearly stipulate the cooperation between the primary health care, the phtisyopneumologist, the local public authorities and maybe also the legal medicine.” – says Hîţu Olga, head of the Cantemir rayon Health Centre

„The phtysiopneumology Service is currently in a middle of a major reformation process. In 2017, the phtysiopneumology system reforming order was issued, based on which an action plan was carried out. In order to encourage the work of primary health care, performance indicators are being evaluated. There is also an emphasis on ambulatory care, because we know that one of the factors that enhance the abandon of treatment is that patients do not want to be treated in the hospital, long-term hospitalization has negative effects on the patient’s economic, social and psycho-emotional well-being. Particular attention, also, deserves the principles of infectiousness, it has been demonstrated that with the onset of a correct treatment, the infectiousness immediately decrease, at the latest after 2 weeks of proper treatment, the patient no longer poses a threat to society, and this facilitates the beginning and receiving treatment in outpatient.” – supports Rucsineanu Oxana, Program Director AO” SMIT”.

Tuberculosis remains one of the biggest concerns faced by our society. The active and continuous involvement of all members of the society will unconditionally lead to our victory over tuberculosis. To be aware of this truth is already the first step.


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: