Dezbateri publice în domeniul sănătății la Consiliul Raional Anenii Noi / Public Health Debates at Anenii Noi Rayon Council


EN
Departamentele de sănătate, centrale și locale, au responsabilitatea principală legată de prevenirea și combaterea tuberculozei, activitati complexe ce necesită eforturi de colaborare între diverși actori sociali, organizații și instituții, atât în interiorul, cât și în afara domeniului sănătății publice.
Programele naționale și locale de control ale tuberculozei au atribuția primordială de a elabora politici și proceduri de intervenție în tuberculoză. Politicile trebuie dezvoltate în colaborare cu părțile interesate din comunitate și cu experți în managementul TB medical și nonmedical. Laboratoarele și organizațiile profesionale pot fi, de asemenea, parteneri excelenți la elaborarea politicilor de control ale tuberculozei la nivel local. Avand în vedere aceste idei, în data de 2 noiembrie 2018, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză ”SMIT” a efectuat o vizită la Consiliul Raional Anenii Noi, unde a organizat o sedință comună cu toți factorii de decizie implicați în supravegherea tuberculozei.
”Situația în raionul Anenii Noi este alarmantă avand în vedere că rata morbidității din raionul Anenii Noi are valori mult mai mari comparand cu zonele limitrofe, fiind în topul raioanelor din centrul Republicii privind rata morbidității și incidența TB”, menționează Alexandru Coteața, șef Centrul de Sănătate Publică.
O atenție deosebită în combaterea tuberculozei trebuie acordată depistării precoce și examinării grupurilor de risc. În acest context, șefa Centrului de Sănătate Anenii Noi, d-na Buruian Nelli, propune revizuirea grupurilor de risc în condițiile optimizării finanțării din partea statului și examinării persoanelor din grupuri cu vigilență sporită.
Prin urmare, la nivel administrativ și de cooperare dintre Serviciul Ftiziopneumologie, Centrul de Sănătate, APL, AMP și Asistență Socială au fost formulate următoarele recomandări:
• Reevaluarea la nivel de raion a grupurilor de risc si de vigelență sporită sustinută de finanțele raionale din bugetul pentru sănătate publică;
• Implicarea organizațiilor non-guvernamentale în cadrul unor proiecte comune în vederea controlului tuberculozei susținute de Fondul de Profilaxie pe lângă CNAM (Compania Națională de Asigurări în Medicină);
• Implicarea primăriilor locale în combaterea tuberculozei. Alocarea de către Consiliul Raional a unui buget anual pentru sănătate la solicitarea primăriilor locale;
• Abordarea politicilor sociale și economice ca obiective ale unei evaluări ale impactului asupra sănătății. O analiză comună pentru identificarea lacunelor de comunicare între sistemele medicale și non-medicale.

Această prezentare necesită JavaScript.

Public Health Debates at Anenii Noi Rayon Council

State and local health departments have the primary responsibility for preventing and controlling TB. However, TB control is a complex undertaking and requires the collaborative efforts of a broad range of persons, organizations, and institutions both inside and outside the public health sector. These various persons and organizations have a role in improving the detection of TB cases, one of the most important responsibilities of TB control. State and local TB control programs have the responsibility for developing TB control policies and procedures. A TB control plan should be developed in collaboration with community stakeholders and experts in medical and nonmedical TB management. Laboratory and professional organizations also make excellent partners to collaborate with when developing TB control policies.

In view of these ideas, on November 2nd, 2018, the National Association of TB Patients „SMIT” visited the Anenii Noi rayon Council, where a joint meeting with all decision-makers involved in tuberculosis surveillance, was held.

„The situation in the Anenii Noi rayon is alarming, taking into consideration the rate of morbidity in Anenii Noi rayon is much higher compared to neighbouring areas, being at the top of the districts in the Republic of Moldova on the rate of morbidity and incidence of TB, therefore, a comprehensive solution and immediate actions are needed” said Alexandru Coteaţa, head of the Centre for Public health.  Particular attention in the fight against tuberculosis should be given for early detection and risk group examination. In this context, Head of Health Centre Anenii Noi, Mrs. Buruian Nelli, proposes to review the risk groups in the conditions of optimizing the state funding and examining the persons in groups with increased vigilance.

Therefore, at the administrative and cooperation level among Phtisiopneumology Service, Heath Centre, Public Local Administration, Primary Health Care and Social Assistance, were formulated recommendations as follow:

  • Re-evaluation at the rayon level of the group risk and groups with increased vigilance supported by the rayon finances from the public health budget;
  • Involvement of non-governmental organizations in joint TB control projects supported by the Prophylaxis Fund at CNAM (National Health Insurance Company);
  • Involving Local Public Authorities (LPA) in the fight against tuberculosis. Allocation by the rayon Council of an annual health budget at the request of local municipalities;
  • Addressing social and economic policies as the objectives of a health impact assessment. A common analysis to identify gaps in communication between medical and non-medical systems.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: